Guangzhou (Atlantic Forwarding (China) Co., Ltd.)

Rm 2319, Dongshan Plaza
No. 69, Xianlie Road Central
Guangzhou, 510095, China
Tel: +86 20 8732 7778
E-mail: operation@can.aaschina.com